Návod na nastavenie fixnej paraboly

V poslednom období sa ľudia, ktorí chcú sledovať viac televíznych programov a v lepšej kvalite, rozhodnú kúpiť si satelitnú súpravu.

Satelitná súprava pozostáva z nasledovných položiek:


1. Satelitný prijímač.
2. Diaľkové ovládanie.
3. Parabola - odporúčaná veľkosť je 85 cm.
4. Konvertor (LNB) - najpredávanejší má šumovú hodnotu 0,1 až 0,2 dB.
5. Konzola - nezáleží na veľkosti a type.
6. Koaxiálny kábel - prenáša signál z paraboly do satelitného prijímača.

7. SCART kábel – prenáša signál z prijímača do TV.

8. Konektory.

Tieto všetky položky si môžete kúpiť v predajniach so satelitnou technikou. Keď však nastane čas montáže, mnohí si uvedomia, že nevedia ako sa má montáž urobiť. Najlepším riešením je zavolať si špecializovaného technika, ktorý vám odborne túto montáž urobí. No nie vždy je takáto osoba po ruke, buď býva ďaleko, alebo je časovo nedostupná. Vtedy, technicky zdatnejším, neostáva nič iné, len sa pustiť do montáže sám. Pre nich sú učené nasledujúce riadky, v ktorých je zhrnutých niekoľko zásad a rád, ako postupovať pri montáži.

Prvým krokom pri montáži je uchytenie konzoly.

 

 

 

Najpoužívanejším typom konzoly, je konzola (obr. č. 1), ktorá sa uchytáva na kolmú stenu pomocou hmoždiniek a skrutiek. Pri montáži konzoly je potrebné dodržať niekoľko zásad:

A) Konzola musí byť pripevnená o stenu pevne, bez akejkoľvek vôle.
B) Zvislé rameno konzoly nesmie byť vychýlene, musí byť naozaj zvisle (obr. č. 2).

 

 

C) Na Slovensku musíte konzolu montovať (ideálne) na južnú/juhozápadnú alebo západnú stenu budovy, alebo aspoň tak, aby parabola uchytená na konzole mohla smerovať na juh a smerom na juhozápad a západ by nemala byť žiadna prekážka.
D) Konzola musí byť uchytená na takom mieste, aby v priamom výhľade paraboly na družicu nebola v blízkosti žiadna prekážka (vysoké stromy, alebo výšková budova).

 

Druhým krokom je poskladanie paraboly podľa dodaného návodu. Tu platí jediná zásada - pevné dotiahnutie všetkých skrutiek.

 

Tretím krokom je pripevnenie konvertora do objímky paraboly. Konvertor smeruje ku parabole a koncovka na pripojenie koaxiálneho kábla smeruje kolmo dolek zemi pri družici ASTRA alebo smerom mierne doprava dole pri družici THOR pri pohľad spredu na parabolu (obr. č. 3 - platí pre územie SK a CZ). Pre UK, IRL bude pripojenie koaxiálneho kábla smerovať presne nadol kolmo k zemi pri družici THOR a mierne doľava pri družici ASTRA.

 

            

 

Štvrtým krokom je pripojenie paraboly na konzolu a jej nasmerovanie na požadovanú družicu.

Vo vodorovnom smere polohu paraboly najlepšie určíte pomocou kompasu.

Družica THOR je na pozícii 0,8 W (západne), družice ASTRA sú na pozícii 19,2 E (východne), resp. 23,5 E.

V prípade ak nemáte kompas, orientujte sa podľa slnka. O 13:00 hodine (letný čas) smerujte parabolu na ľavý okraj slnka (družica ASTRA 19,2 E).

 

 

 

V zvislej rovine sa orientujte podľa stupnice na zadnej strane konštrukcie paraboly.

Najsilnejšiu rysku nastavte na pozíciu 33 (obr. č. 6) pri družici ASTRA a cca na pozíciu 30 pri družici THOR (uvedené hodnoty platia pre Slovensko).

Skrutky nastavenia paraboly dotiahnite iba tak, aby sa parabola nepohla. Treba počítať s tým, že po zapnutí satelitného prijímača sa budú robiť ešte korekcie polohy paraboly na dosiahnutie čo najlepšieho signálu. Až potom dotiahnete skrutky napevno.

 

 

Piatym krokom je prepojenie paraboly so satelitným prijímačom. Použite iba kvalitný a najlepšie nový koaxiálny kábel. Pri zakladaní koncoviek (F konektorov) sa presvedčte, či nie je vonkajšie opláštenie vyskratované s vnútorným drôtom. Nedoporučuje sa ťahať “koaxiál” cez pootvorené okná. Výhodné je mať vyvŕtané diery priamo cez steny a lebo použiť špeciálne prechodky. Ďalej si treba uvedomiť, že čím dlhší koaxiálny kábel potrebujete na prepojenie paraboly ( obr. č. 7) so satelitným prijímačom (obr. č. 8) , tým väčšie riziko strát kvality obrazu vzniká. Pri použití kvalitného koaxiálneho kábla do dĺžky 50 m si nemusíte robiť žiadne starosti. Ešte jedna rada k tomuto bodu. Platí zásada: dvakrát meraj a raz rež. Lepšie je, keď máte o meter viac, ako by vám chýbalo 10 cm. Každé spájanie kábla môže zapríčiniť ďalšie straty na kvalite obrazu.

 

 

 

 

 

Šiestym krokom je spustenie satelitného prijímača. Najprv satelitný prijímač prepojte s televíznym prijímačom.

Najčastejšie sa používa prepojenie pomocou SCART kábla, ktorý zasuňte do zásuvky SCART s označením TV na zadnej strane satelitného prijímača (obr. č. 9).

Ďalej je možné použiť prepojenie cez tri farebné CINCH audio/video koncovky.

 

 

 

Najmodernejším pripojením prijímača s TV je cez digitálny HDMI kábel.

 

 

 

Druhý koniec SCART kábla zapojte do televízneho prijímača (obr. č. 10). Zapojte satelitný prijímač do zásuvky na 220 V. Zapnite televízny prijímač a skontrolujte, či máte na obrazovke predvolený AV vstup.

 

 

 

 

Väčšina televíznych prijímačov sa po zapnutí satelitného prijímača automaticky prepne na AV vstup. Niektoré typy to však nedokážu a vtedy je potrebné stlačiť tlačidlo AV na diaľkovom ovládači od televízneho prijímača. Väčšina predajcov vám predáva satelitný prijímač už s naprogramovanou databázou TV programov. Vtedy pokračujte tak, že si pomocou diaľkového ovládača od satelitného prijímača zapnite satelitný prijímač na program, ktorý je z danej družice nezakódovaný (Ak v prijímači nemáte naprogramovanú žiadnu databázu programov, musíte si ich naprogramovať podľa návodu dodávaného k satelitnému prijímaču. To však dokážete, ale len pri správne nastavenej parabole. Preto je veľkou výhodou mať prijímač už naprogramovaný.)
Potom môžu nastať dve situácie:

A) Ak máte dobre nasmerovanú parabolu, mal by sa vám na obrazovke objaviť program. Ak sa program objavil postupujte nasledovne: pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači vojdite do menu satelitného prijímača a vyhľadajte položku Úroveň signálu, alebo položku Nastavenie antény. Na obrazovke sa ukážu dve stupnice: 1. Sila 2. Kvalita, ktoré ukazujú rôzne hodnoty. Parameter Sila nie je až taký dôležitý. Rozhodujúca je kvalita. Ak kvalita ukazuje v rozpätí od 60 do 100% máte parabolu nastavenú presne a už je len potrebné dotiahnuť všetky spoje na parabole napevno.


Ak kvalita ukazuje menej ako 60% potrebujete pomocníka, ktorý by na základe vašich pokynov mierne korigoval polohu paraboly najprv vo vodorovnej rovine a následne vo zvislej rovine, tak aby ste dosiahli čo najvyššiu kvalitu. Až potom dotiahnite všetky spoje na parabole napevno.

B) Ak ste sa s polohou paraboly netrafili, na obrazovke sa neobjaví žiadny program. Vtedy musíte vojsť do menu satelitného prijímača a vyhľadať parametre Sila a Kvalita. Tieto parametre ukazujú nulové, alebo veľmi nízke hodnoty, ktoré sa môžu meniť. Vtedy je potrebné korigovať polohu paraboly vo väčšom rozsahu, tak aby ste dosiahli čo najvyššiu kvalitu. Po jej dosiahnutí opustite menu a na obrazovke by sa mal objaviť hľadaný program. Ak sa program na obrazovke nezobrazí, to značí, že ste natočený s parabolou na inú družicu. V takom prípade opakujete postup korigovania polohy paraboly dovtedy, až kým sa vám program objaví na obrazovke. Nezabudnúť dotiahnúť všetky spoje na parabole.

Veľa pekných chvíľ pri sledovaní televíznych programov zo satelitu želá

A1RH+